Integritetspolicy

Om du är en Tinia-kund, prenumerant, eller bara besöker vår webbplats gäller denna policy för dig.

 

I korthet

 • Diskretion är en mycket viktig faktor för oss
 • Vi är måna om ditt privatliv och din integritet
 • Vi arbetar aktivt med att göra din data anonym när det är möjligt
 • Vi måste behandla vissa data för att kunna leverera våra tjänster till dig
 • Uppdaterad 2022.12.8

 

Data vi samlar in

 

Kontaktuppgifter
Ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din adress, ditt organisationsnummer är uppgifter som vi oftast behöver be om för att kunna tillhandahålla våra tjänster till er.

Data som identifierar dig automatiskt
Ibland kan vissa tjänster samla in ytterligare data direkt. Det kan röra sig om din ip-adress, ev inloggningsinformation, webbläsarinformation och vilken version du använder, vilken tidszon du befinner dig i, information om det operativsystem du använder. När det handlar om sådan här automatisk insamling ligger fokus på vår tjänst, inte på dina privata data.

Data om hur du använder tinia.se
Dina URL-klick (de sökvägar du tar via vår webbplats), innehåll som visas, hämtningsfel, vilka sidor du besöker, med andra ord uppgifter som registreras när du använder vår webbplats.

Hur är det med känslig data?
Vi samlar inte in någon känslig data om dig, såsom exempelvis ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa/filosofiska övertygelser, fackligt medlemskap, hälsodata, data om ditt sexuella liv, brott eller påstådda brott, utom när vi har ditt specifika samtycker eller när vi måste enligt lagen.

Uppgifter om barn
Tinia är i huvudsakligen ett business to business företag och levererar således produkter och tjänster till enbart företag. I förekommande fall till privatpersoner, dock endast till de som är 18 år eller äldre. Tinia samlar inte medvetet in information från barn, i den mening som lokala lagar definierar ”barn”. Tinia har inte barn som målgrupp för sin webbplats.

 

Hur får vi tillgång till din data?

 

Vi hämtar majoriteten av nämnda data från dig eller din enhet men vi får även data från leverantörer, underleverantörer eller reklambyråer som har bistått oss vid marknadsföring.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev, whitepapers och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

 

Vad använder vi uppgifterna till?

 

I den här listan beskrivs de huvudsakliga ändamålen för de personuppgifter som samlas in.

 • Kundupplevelse. För att leverera heltäckande kundsupport, erbjuda produkter, tjänster och funktioner som kan vara ett behov för dig och din verksamhet. För att identifiera behöriga användare, administrering av konton, leveranser och fakturering samt licenshantering.
 • Leverera, fixa och förbättra. För att leverera våra tjänster och produkter till dig, upprätthålla och utveckla våra tjänster och webbplatser samt erbjuda hjälp och support för dessa.
 • Kommunicera. För att skicka information till dig om användbara tips, utbildningar, kurser samt produkter eller tjänster vi upplever kan vara dig till gagn.

 

Varför behandlar vi dina personliga data?

 

När du använder våra tjänster eller produkter blir du kund hos oss och vi äger då rätt att behandla relevanta data om dig.
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Det är nödvändigt för oss att samla in och behandla personuppgifter för att våra tjänster ska fungera, för att förbättra dem och för att vi ska kunna leverera tjänsten till dig.
Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kommer att behandla personlig data för att skicka nyhetsbrev och ge dig information om IT-säkerhet och digitalisering. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.
Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direkt marknadsföring.

 

Överföringar

 

Vi gör mycket själva, men vi har även duktiga samarbetspartners som vi tror är bäst inom deras område och som hjälper oss att tillhandahålla tjänsterna. Det innebär att vi behöver utbyta data med dem. När vi gör det är vi mycket noga med att enbart dela de uppgifter som verkligen behövs för ändamålet.

Underleverantör
Det är möjligt att vi låter våra underleverantörer ta del av dina personuppgifter, om de levererar tjänster och produkter eller delar av tjänster och produkter som du använder.
När vi gör det, kräver vi i vårt avtal med våra underleverantörer att de ska skydda all personlig data de får från oss. De förbjuds även att använda de personliga uppgifterna i något syfte än för att utföra tjänsterna i enlighet med anvisningar från oss och tillämpliga lagar. När det är möjligt anonymiserar vi de data vi skickar.

 

Definitioner

 

Så här menar vi när vi gör hänvisningar.
”Personuppgift” eller ”personlig data” avser sådan information som kan direkt eller indirekt knytas till en person som är i livet.
”Kund / Du” – är företagsanvändare alternativt privatperson över 18 år som köper och använder våra tjänster och som kan ha personidentifierad information till oss.
”Tjänster” – avser de tjänster och produkter som Tinia tillhandahåller, inklusive programvara som tillhandahålls av leverantör/distributör, system- och webblösningar som utvecklas av Tinia, verktyg och relaterade supporttjänster och supportverktyg.
”Webbplats”- avser www.tinia.se eller andra webbplatser Tinia är värd för såsom webbläsarbaserade tjänsteportaler.

 

Andra avslöjanden

 

Det kan finnas omständigheter som inte täcks av denna integritetspolicy, där användandet kan vara motiverat, eller där vi rent av är skyldiga enligt tillämpliga lagar att avslöja information utan att erhålla ditt godkännande. Det kan vara som exempel att följa ett domslut.

Det kan även vara motiverat att avslöja dina personuppgifter för att skydda oss själva mot skadeståndsansvar eller förhindra bedräglig aktivitet, eller vid de fall det krävs för att lösa eller begränsa ett pågående problem. I sådana fall handlar vi enligt tillämpliga lagar.

Vi kanske också måste föra över dina data inom ramen för en företagstransaktion, som till exempel vid en försäljning, avknoppning, sammanslagning eller på något sätt omorganisera affärsverksamheten. Vid sådana transaktioner kan vi komma att föra över personlig data till tilltänkta eller faktiska köpare eller ta emot personlig data från säljare. Vår praxis är att vidta åtgärder för ett lämpligt skydd av dina personliga data under dessa typer av transaktioner.

Det kan också komma att vi låter försäkringsbolag eller statliga myndigheter ta del av din data.

 

Datasäkerhet

 

För att undvika obehörig åtkomst och för att se till att din data används på ett lämpligt sätt tillämpar vi fysiska, administrativa och tekniska säkerhetsmetoder för att minimera risken för att dina personliga data röjs, används/ändras av obehöriga eller går förlorade. Tänk på att information som skickas via Internet kanske inte är skyddad, om du kontaktar hos via webbplatsen eller e-post.

 

Var lagrar vi vår data?

 

De personliga data vi samlar in behandlas på våra kontor i Kristianstad och Sibbhult, hos våra underleverantörer eller godkända datacenter.

 

Hur länge sparar vi er data?

 

Vi behandlar bara personliga data så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Det innebär att vi lagrar våra kunders personliga data olika länge, beroende på vilken typ av data det handlar om. Samma data kan komma att lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan betyda att en uppgift som tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet kan finnas kvar i ett annat system där den lagras för ett annat ändamål och således fortfarande behövs.
Personuppgifter som Tinia behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år efter transaktionen i enlighet med gällande bokföringslagsstiftning.
Dina personliga data kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

 

Dina rättigheter

 

Du har rätt att få tillgång till alla personliga data som du har lämnat ut till oss eller som vi har sparade om dig. Du har självklart även rätt att dra tillbaka eventuella godkännande som du tidigare har gett eller att begära att dina personliga data raderas, korrigeras, begränsas eller anonymiseras. Du har också rätt att begära en förklaring om hur dina personliga data behandlas. Du kan när som helst avbryta prenumerationen av marknadsföringsmeddelanden genom att följa de instruktioner som finns i meddelandena.
Det kan finnas fall där din begäran kan kommat att avslås på grund av ett legitimt undantag, till exempel i fall där data om andra personer skulle röjas om informationen görs tillgänglig eller när lagen sätter stopp. Vi informerar alltid om vi inte kan uppfylla din förfrågan av en sådan anledning.

Kontakta oss
Vi värdesätter verkligen dina synpunkter. Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller vår insamling och användning av data kan du kontakta oss på nedan uppgifter:

Tinia AB
Björkhemsvägen 17
291 54 Kristianstad
Telefon: 044-590 12 00
e-post: policy@tinia.se

 

Cookies

 

Vi använder oss av cookies på vår webbplats. 

 

Tredje part

 

Vår webbplats eller våra tjänster kan bädda in eller kommunicera med tjänster från tredje part, däribland när det sker förfrågningar om enhetens plats. När du gör en förfrågan om platsen för din enhet via våra tjänster behöver det företag som tillhandahåller kartorna, idag Google bearbeta relaterade geografiska data. Googles integritetspolicyer gäller för denna användning av funktionerna.
Denna integritetspolicy gäller inte för produkter, tjänster, webbplatser eller sociala medier från tredje part som du kan komma att få tillgång till via länkar som vi tillhandahåller på vår webbplats.
Om du klickar på dessa länkar kommer du att lämna Tinias webbplats. Detta kan leda till att tredje part samlar in eller delar information om dig. Vi varken rekommenderar eller kontrollerar tredje parts webbplatser eller deras integritetspraxis, vilken kan själva sig från vår.
Tänk på att granska de riktlinjer gällande integritet och sekretess på alla de webbplatser du interagerar med innan du tillåter att dina personliga data samlas in och används.

 

Att göra denna policy bra

 

Toppen att du kommit till slutet av denna policy. Gör det inte till den sista gången du läser den, eftersom vi kommer att fortsätta göra ändringar och tillägg då och då för att hålla policyn uppdaterad – väsentliga ändringar kommer givetvis att meddelas till dig via e-post.